Přejít na Mateřská škola Švédská  

Počet aktualit: 12 (z celkem 12 nalezených)

Ochrana osobních údajů - FORMUlÁŘE

(22. 03. 2019)

Ochrana osobních údajů - GDPR

(22. 10. 2018)

Formuláře pro subjekty osobních údajů a zákonné zástupce

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p. o. jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

Název organizace

Mateřská škola Jablonec nad Nisou,
Švédská 14, příspěvková organizace

Sídlo organizace

Švédská 3494/14

72743778

Kontaktní telefon

48 3319993

Kontaktní e-mail

svedska@materska-skola.com

ID datové schránky

cthkr62

Web

www.materska-skola.com/svedska

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Titul

Ing.

Jméno

Zbyněk

Příjmení

Vavřina

Kontaktní telefon

+420 602 423 675

Kontaktní e-mail

vavrina.gdpr@gmail.com

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

 • poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,
 • monitorování souladu činností správce s GDPR,
 • poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
 • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
 • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,
 • zpracování doporučení v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),
 • realizace školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,
 • poskytování metodické pomoci při realizaci inventury zpracování osobních údajů,
 • poskytování metodické pomoci při zpracování analýzy rizik,
 • poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,
 • poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.

  Názvosloví

  Principy zpracování osobních údajů

  Právní důvody zpracování osobních údajů

  Práva subjektu údajů

  Informační povinnost vůči subjektu údajů

Úplata za pobytné

(29. 12. 2017)
 • termíny vybírání za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání v hotovosti jsou rozepsané v časovém harmonogramu pro školní rok a vyvěšené v hale mateřské školy.
   
 • Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 je stanovena ve výši 500,- Kč/kalendářní měsíc
   
 • Způsob úhrady měsíčních plateb:
   
  • Bezhotovostně bankovním převodem formou inkasní platby.
  • Hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny (po předchozí domluvě)

Kalkulace stravného

(29. 12. 2017)

 

 

Celodenní stravné

Děti 3- 6 let

Děti 7 let

Ranní svačina

9,- Kč

10,- Kč

Oběd

22,-Kč

23,- Kč

Odpolední svačina

7,- Kč

7,- Kč

Celkem

38,- Kč

40,- Kč

 

 

Roční plán akcí 2018/2019

(13. 09. 2012)

Září :

Třídní schůzky
Divadlo / Křížem krážem/
Dýňobraní - Dům vína
Městská policie Fanda Panda
Chráníme přírodu

Říjen:

Pohádka v MŠ
Návštěva Jablonecké radnice
Bramborové odpoledne pro děti a rodiče

Listopad:

Knihovna
Pohádka v MŠ
Hasičská zbrojnice

Prosinec:

Pohádka v Mš
Vánoce ve školce
Zdobení vánočního stromu v Eurocentru
Odpolední  vánoční zpívání  a vánoční tvoření dětí a rodičů
Domov seniorů

Leden:

TŘÍ KRÁLOVÉ PUTOVÁNÍ ve školce
Přednáška na téma  školní zralosti  v MŠ
Lyžařský kurz

Únor :

Maškarní rej
Pohádka

Březen:

Pohádka v Mš

Duben:

Velikonoční  malování
Den otevřených dveří
Planetárium
Útulek Dášenka
Knihovna
Kouzelné čarování

Květen:

Zdobení májky
Úklid lesa

Červen:

Svátek dětí
Výlety
Rozloučení se školáky

Fotogalerie mateřské školy

(29. 01. 2012)

Organizační řád MŠ

(27. 01. 2011)

Provoz

 • provozní doba mateřské školy je od 6.30 hod. do 16.30 hod.
 • rodičům je umožněno přivádět svoje dítě do mateřské školy podle potřeb rodiny během dopoledních hodin, nejlépe však do 8.30 hod., a to po předběžné domluvě s učitelkou na třídě

Omlouvání dětí

 • nepřítomnost dítěte v mateřské škole omlouváme do 8.00 hod . v den nepřítomnosti
  (ústně nebo telefonicky)  
 • nepřítomnost delší než 14 dní - omlouvají rodiče písemně

Denní program

orientační režimové momenty dne:

časová dotace

činnosti

6.30 - 8.30 hod.

scházení dětí, hry ( tvořivé, konstruktivní, námětové..), didakticky zaměřené individuální hry a činnosti, výtvarné a pracovní činnosti

8.30 - 9.00 hod.

hygiena, svačina

9.00 - 9.30 hod.

řízené pohybové činnosti, komunitní, výukový kruh, společné i skupinové didakticky zaměřené činnosti

9.30 – 11.30 hod.

příprava na pohyb venku, hry (tvořivé  a sportovně pohybové) na zahradě, v přírodě, příprava na oběd

11.30 – 12.15 hod.

oběd

12.15 – 14.00 hod.

příprava na odpočinek, poslech čteného, vyprávěného textu, odpočinek, relaxační čas, zájmové činnosti

14.00 – 14.45 hod.

příprava na odpolední svačinu, odpolední svačina

14.45 - 16.30 hod.

hry, jazykové chvilky a individuální činnosti dětí, rozcházení dětí domů

 Organizace tříd

1. třída - Sluníčka

přízemí

Julie Čenovská
Luďka Hampacherová

2. třída - Hvězdičky

první patro

Jana Luštincová
Radka Fejglová

3. třída - Kapičky

druhé patro (podkroví)

Alena Landová

Platby

 • termíny vybírání stravného a pobytného jsou rozepsané v časovém harmonogramu pro školní rok 2017/2018
  (od 1.9.2017 připadají vždy na druhou středu v kalendářním měsíci)
 • výše pobytného pro školní rok 2017/2018 je 435,- Kč
 • platby přijímáme v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování v naší mateřské škole

Kontakt

(27. 01. 2011)

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace
OLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ V. NEZVALA 12, JABLONEC NAD NISOU
Vítězslava Nezvala 12
466 02 Jablonec nad Nisou

Ředitelka mateřské školy:
Bc. Zuzana Lapáčková
tel.: 483 319 993
e-mail:
svedska @ materska-skola.com

Vedoucí odloučeného pracoviště:
Jana Luštincová
tel.: 483 305 181
e-mail:
nezvalova @ materska-skola.com

Pověřenec GDPR:

Ing. Zbyněk Vavřina
Kontaktní telefon    +420 602 423 675
Kontaktní e-mail    vavrina.gdpr@gmail.com

 Kde nás najdete

mapa

Personál naší školy

(27. 01. 2011)

Ředitelka mateřské školy: Bc. Zuzana Lapáčková
Vedoucí odloučeného pracoviště (VOP): Jana Luštincová

Učitelky:

SLUNÍČKA - přízemí:    Julie Čenovská, Luďka Hampacherová
HVĚZDIČKY - 1.patro:   Jana Luštincová, Radka Fejglová
KAPIČKY - podkroví:    Alena Landová

Provozní zaměstnanci:

Školní jídelna:

Alena Čechová - vedoucí školní jídelny
Martina Hornová - kuchařka
Jitka Herknerová - pomocná kuchařka

Úklid:

Lenka Langová - školnice
Jitka Herknerová - úklid

Koncepce školy

(27. 01. 2011)

Filozofií naší mateřské školy je:

 • vychovávat ve spolupráci s rodiči zdravé, samostatné, sebevědomé, sebejisté a šťastné dítě, se zájmem o okolní svět, ochotné přijímat i dávat, s uměním spolupracovat, naslouchat druhým, komunikovat, tvořivě přemýšlet, učit se všemu novému, umět aktivně čelit problémům, které život přináší
 • být místem bezpečí a jistoty pro každé dítě

Naším hlavním cílem je:

 • celkově rozvíjet osobnost dítěte a obohacovat jeho poznání a prožívání o prvky environmentální výchovy
 • vytvářet u dětí elementární povědomí zdravého životního stylu tak, aby se staly pevnými základy v jeho dalším životním prohlubování a součástí jeho osobnosti
 • dávat dostatečný prostor pro nejpřirozenější aktivitu dítěte předškolního věku - hře

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které společně s dětmi prožíváme během celého dne v mateřské škole, přičemž skladba vzdělávací nabídky je ve vyváženém poměru spontánních a řízených aktivit s možností odpočinku podle vlastní potřeby dítěte.

Preferujeme tyto činnosti:

 • hru - hlavní a nejpřirozenější činnost předškolního dítěte, neboť vzniká z jeho vnitřní potřeby a významně působí na jeho život, jak v oblasti poznávací, tak v oblasti sociální a zároveň je jeho seberealizací, která mu poskytuje možnost svobodného sebeuplatnění, přináší mu radost, uspokojení, potěšení a ne- nahraditelný prožitek
 • prožitkové a situační činnost
 • experimentování
 • tvořivé činnosti
 • komunitní, výukový, diskusní kruh
 • skupinové a individuální činnosti
 • kooperativní činnosti

O naší školce

(11. 01. 2011)


Mateřská škola NA KOPEČKU se nachází v klidné čtvrti Jablonecké Paseky na okraji města Jablonec nad Nisou.

Od 1.1.2012 vzniká Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace, odloučené pracoviště V. Nezvala 12, Jablonec nad Nisou.Školní budova je vilového typu. Ve školním roce 2016/2017 se v mateřské škole vzdělává 68 dětí ve třech třídách. Každá třída je umístěna v jednom patře budovy a využívá dvě prostorné a prosvětlené místnosti,tělocvičnu v suterénu určené pro hry a vzdělávací činnosti děti.

Mateřskou školu obklopuje rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy, ve které jsou umístěny dětské herní prvky a pískoviště. Členitý terén zahrady umožňuje dětem rozmanité pohybové aktivity po celý rok. Vycházky směřujeme do lesa v blízkosti školy, kde se děti učí pozorovat a poznávat přírodu.

Jak se k nám dostanete?

 • autobusem městské hromadné dopravy - linkou 19 a 9 (zastávka je přímo před školkou)
 • vlakem na trase Liberec - Tanvald - vlaková zastávka Jablonecké Paseky (vzdálenost od školky je 50 m)

 

herna   herna   lehárna   děti


© 2017, Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, všechna práva vyhrazena. | Dnes je 19. 07. 2019,